0882050899

Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

De ambtenaar kan door de overheidswerkgever worden ontslagen op zogenaamde ‘andere gronden’. Dit is een restgrond: één van de andere ontslagredenen (zoals ontslag wegens disfunctioneren, ontslag wegens ziekte, ontslag wegens reorganisatie, strafontslag, etc.) waarop een ambtenaar kan worden ontslagen, is niet van toepassing. In de praktijk gaat het vaak om een verstoorde arbeidsverhouding die in de loop van het dienstverband is ontstaan.

Door allerlei gebeurtenissen is een normale voortzetting van het dienstverband niet meer mogelijk. De ambtenaar ziet dit ook vaak in, en is bereid met de overheidswerkgever te onderhandelen over een ontslagregeling. Er worden afspraken gemaakt over de beëindiging van het dienstverband, waarbij de werkloosheidsuitkering van de ambtenaar wordt gegarandeerd. Een ontslagvergoeding is ook vaak onderdeel van de ontslagregeling.

 

Ontslagreden moet onderbouwd worden

Als de overheidswerkgever gebruik wil maken van deze ontslaggrond, dan moet de overheidswerkgever aannemelijk maken dat – door allerlei feiten en gebeurtenissen – een blokkade is ontstaan, waardoor een succesvolle samenwerking niet meer mogelijk is. Een verdere voortzetting van het dienstverband kan redelijkerwijs niet meer van de overheidswerkgever worden verwacht. Als de ambtenaar het hiermee oneens is, moet hij een ontslagprocedure starten bij de rechter. In deze ontslagprocedure zal de rechter de ontslaggronden en onderbouwing controleren en zijn oordeel erover geven.

 

Voorbeelden van verstoorde arbeidsverhouding

-         geschonden (wederzijds) vertrouwen

-         over en weer geuite beschuldigingen

-         moeizaam contact en samenwerking tijdens ziekteverzuim ambtenaar

-         slechte communicatie en samenwerking tussen ambtenaar en leidinggevende

-         slecht gedrag en houding van de overheidswerkgever tegenover de ambtenaar

-         valse beschuldigingen van de overheidswerkgever

-         onvoldoende inspanningen van de overheidswerkgever om ‘het vlot recht te trekken’

Het gaat vaak niet om een enkele gebeurtenis, maar om een reeks van gebeurtenissen waardoor de arbeidsverhouding blijvend verstoord is geraakt. De enige oplossing is een beëindiging van het dienstverband, al dan niet in onderling overleg.

 

Ontslagregeling tussen overheid en ambtenaar

Als partijen het op een akkoord gooien, dan wordt er onderhandeld over een ‘ontslagregeling’ zonder dat de werkloosheidsuitkering van de ambtenaar gevaar loopt. Onze juristen kunnen u adviseren en begeleiden. Vraag advies ambtenarenjurist

 

Wat nu als partijen er niet onderling uitkomen?

De ambtenaar die te maken krijgt met ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding heeft het recht zijn ontslag bij de rechter aan te vechten. De ambtenaar moet eerst een bezwaarschrift bij ‘het bevoegd gezag’ (de overheidswerkgever) indienen. Vervolgens zal de rechter in de beroepsprocedure beoordelen of de overheidswerkgever een dergelijk ontslag heeft mogen verlenen. Als de rechter van oordeel is dat de overheidswerkgever méér te verwijten valt dan de ambtenaar, dan kent de rechter een ontslagvergoeding aan de ambtenaar toe.

Meer over ontslagvergoeding ambtenaar

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u binnen 30 minuten terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2017.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief

Dhr.    Mevr.

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Mail uw vraag

Beoordelingen