0882050899

Nieuws

40% minder ontslagen via UWV sinds nieuwe ontslagwet (Wet Werk en Zekerheid)

Het UWV beoordeelt ontslagaanvragen en beslist of een werknemer ontslagen mag worden of niet. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht per 2015 gewijzigd. Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij het UWV indienen: ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens ziekte.

Lees meer

Recht op transitievergoeding vanaf -exact- 24 maanden in dienst

Vaak ontslaan werkgevers een werknemer voordat er 24 maanden zijn verstreken om te voorkomen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij einde arbeidsovereenkomst na precies 24 maanden heeft u dan WEL recht op een transitievergoeding. Volgens de wet heeft u recht op een transitievergoeding: "indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd."

Lees meer

PDF boek over ontslag en transitievergoeding 2017

Hoe verloopt ontslag in 2017? Ontslagrecht 2017
Als u ontslag krijgt via UWV of kantonrechter, heeft u recht op de transitievergoeding. Wordt u ontslagen via een vaststellingsovereenkomst (= ontslag met wederzijds goedvinden), dan kunt u een hogere ontslagvergoeding ontvangen, bijv. op basis van de kantonrechtersformule. Bij ontslag met wederzijds goedvinden maakt u met uw werkgever onderling afspraken over het ontslag. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt uitonderhandeld. Arbeidsjuristen voeren vaak de onderhandelingen. Ook bij collectief ontslag wordt regelmatig een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding betaald.

Lees meer

Ontslag via kantonrechter vaak afgewezen

Ontslag via de kantonrechter komt minder vaak voor sinds de nieuwe ontslagwet (Wet Werk en Zekerheid). Volgens kantonrechter Wetzels, voorzitter van Expertgroep Arbeidsrecht, komt dit onder andere omdat kantonrechters minder vrijheid hebben voor het bepalen van de ontslagvergoeding.

Lees meer

Maximale transitievergoeding in 2017 verhoogd naar € 77.000,-

In 2017 stijgen de lonen en daarmee ook de maximale transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt in 2016 maximaal € 76.000 en stijgt in 2017 naar € 77.000.

Lees meer

Slecht functioneren, toch hoge ontslagvergoeding

Werkgever moet transitievergoeding en extra vergoeding betalen aan slecht functionerende werknemer.
Kantonrechter Rotterdam veroordeelt werkgever tot betaling van de transitievergoeding én een extra vergoeding. De werkgever wilt de werknemer ontslaan wegens disfunctioneren. De werknemer was ca. 9 jaar in dienst. Tijdens een beoordelingsgesprek stelt werkgever vast dat de werknemer onvoldoende functioneert. De werknemer reageert hierop schriftelijk, waarna een gesprek plaatsvindt. Werkgever stelt werknemer vervolgens op non-actief.

Lees meer

Transitievergoeding geëist en gekregen ondanks weigering werkgever

De rechtbank heeft een werkgever veroordeeld tot het betalen van de transitievergoeding. De werkgever claimde dat het onverantwoord was de transitievergoeding te betalen wegens slechte financiële situatie.

Lees meer

Belasting over transitievergoeding 2017

Een transitievergoeding en ontslagvergoeding telt als inkomen voor de belasting. De vergoeding wordt opgeteld bovenop het inkomen. Over dit totale inkomen betaalt u belasting. In 2017 wijzigt het belastingtarief. De belasting in de 2e en 3e schijf gaat met 0,4% omhoog naar 40,8 % (was 40,4 %).
Doordat een ontslagvergoeding en transitievergoeding boven het inkomen wordt opgeteld, betaalt u een hoger belastingpercentage.

Lees meer

Korter dan 2 jaar indienst, toch transitievergoeding

De kantonrechter Breda heeft een transitievergoeding toegewezen aan een ontslagen werknemer, ondanks een dienstverband korter dan 2 jaar.

Lees meer

Tips ontslaggesprek

Nodigt uw werkgever u uit voor een gesprek? Wees goed voorbereid en geïnformeerd. Hieronder staan tips die u helpen bij een ontslaggesprek.

Lees meer

Transitievergoeding 2017

Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Asscher heeft de volgende wetswijziging op de Wet werk en zekerheid (Wwz) aangekondigd: transitievergoeding bij een cao en een compensatie transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Naar verwachting worden deze maatregelen vanaf 2017 ingevoerd. Definitieve ingangsdatum is nog onbekend.

Lees meer

Tegenwoordig betere ontslagbescherming via ontslag kantonrechter 

Het ontslagrecht is veranderd. De belangrijkste effecten zijn:

In de praktijk blijken werkgevers terughoudend met kantonrechterprocedures. Oorzaak is de strenge eisen die de nieuwe Wet Werk en Zekerheid stelt aan de ontslagverzoeken. Het is voor een werkgever niet in te schatten of zijn ontslagverzoek slaagt. Maar liefst 50 % van de ontslagverzoeken van de werkgever wordt door de kantonrechter afgewezen.

Lees meer

Hulp nodig bij ontslag?

Onderstaande nieuwsbrief stuurden wij recent naar onze website-bezoekers. transitievergoeding.nl is een initiatief van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Juristen ArbeidsRecht Nederland behoort tot een groep van 3 dienstverleners die ruim 20 jaar -met ontslag bedreigde- werknemers bijstaat:

Juristen ArbeidsRecht Nederland
Gouden HanddrukSpecialist
NextJob Outplacement

Lees meer

Evaluatie WWZ (nieuwe ontslagwet) door arbeidsrecht advocaten

In 2016 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) 1 jaar oud waarmee het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend is gewijzigd. Vanwege deze ingrijpende wijziging hebben de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) een evaluatie uitgevoerd. De leden van VAAN en VvA zijn advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Lees meer

Ontslag steeds vaker via vaststellingsovereenkomst

Volgens onderzoek van arbeidsrecht advocaten zou blijken dat ontslag niet soepeler is geworden sinds de Wet Werk & Zekerheid. Belangrijkste argument is dat kantonrechters strenger toetsen en dus vaker ontslag afwijzen. Er vinden echter maar weinig ontslagen plaats via de kantonrechter. Ook het aantal ontslagen via UWV is sterk afgenomen.

Lees meer

Aangeboden ontslagvergoeding eens afgewezen, altijd afgewezen

Let op bij het afwijzen van een ontslagregeling bij collectief ontslag.
Vanwege een reorganisatie bood een werkgever aan boventallige werknemers een ontslagregeling aan. Ontslag zou plaatsvinden met wederzijds goedvinden en de werknemers zouden een ontslagvergoeding ontvangen. Eén werknemer accepteerde dit aanbod niet. Vervolgens vroeg de werkgever ontslag aan via UWV, hetgeen werd toegekend. De werknemer was het hiermee oneens en eiste via de kantonrechter alsnog de ontslagvergoeding op.

Lees meer

Ik heb mijn vaststellingsovereenkomst getekend, maar ben toch te snel geweest.

Ik heb nu toch een beetje spijt daarvan. Kan ik hier nog iets aan doen?

Lees meer

Eerste werkgever moet transitievergoeding betalen

De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan over de verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een werkgeverswissel, nadat een vervoersopdracht aan een ander vervoersbedrijf is gegund. De jurist mr. Mirjam Boks van Juristen ArbeidsRecht Nederland heeft een zeer goed resultaat behaald voor haar opdrachtgevers, de 2 oud werknemers.

Lees meer

Kantonrechter wijst hoogste ontslagvergoeding toe sinds WWZ

De kantonrechter Almelo heeft een ontslagvergoeding van € 155.000,- toegekend aan een ontslagen werknemer. Dat is de hoogste ontslagvergoeding via de kantonrechter sinds de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) die in 2015 is ingegaan.

Lees meer

WWZ wordt aangepast naar aanleiding van kritiek van werkgevers

Minister Asscher gaat 2 "pijnpunten" in de WWZ aanpassen. De Regering heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarbij de transitievergoeding na 2 jaar ziekte door UWV betaald wordt, zodat werkgever niet meer hoeft te betalen.

Lees meer

Financieel Dagblad plaatst ingezonden brief van transitievergoeding.nl

Het Financieel Dagblad trekt in 3 artikelen verkeerde conclusies wat betreft het "mislukken van de ontslagwet". Financieel Dagblad schrijft dat ontslag van werknemers moeilijker is geworden omdat ontslag via de kantonrechter tegenwoordig vaker tot een afwijzing leidt. Vóór ingang van de nieuwe wet werd ca. 15% van de ontslagaanvragen afgewezen, nu is dat ca. 35%.

Lees meer

Evaluatie nieuwe ontslagwet: wat betekent dit voor uw ontslag?

Begin maart 2016 is de Wwz (Wet werk & zekerheid, ingegaan op 1 juli 2015) besproken in de Tweede Kamer. Sommige arbeidsrecht advocaten en werkgevers spreken in de pers over het mislukken van de ontslagwet. Advocaten betogen dat ontslag van werknemers niet gemakkelijker is geworden, maar moeilijker sinds de nieuwe ontslagwet. Aangehaald wordt dat ontslag via de kantonrechter vaker tot een afwijzing leidt dan voor 1 juli 2015.

Lees meer

Gratis boek over Transitievergoeding en Ontslag 2016

De ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland geven het boek "transitievergoeding en ontslag 2016" uit. Het boek behandelt de volgende onderwerpen:

Transitievergoeding 2016: hoe hoog en voor wie
Ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule 2016
Ontslag via UWV, kantonrechter of vaststellingsovereenkomst
Welke elementen bevat een vaststellingsovereenkomst
Welke ondersteuning biedt een arbeidsjurist bij dreigend ontslag

Lees meer

Werkgever en werknemer

Als een werknemer recht KAN hebben op een transitievergoeding bij ontslag, dan hoeft de werkgever dit niet te melden. Bij ontslag via UWV of kantonrechter heeft de werknemer wettelijk recht op een transitievergoeding en MOET de werkgever de transitievergoeding betalen. Echter, als ontslag in onderling overleg wordt geregeld, is een transitievergoeding NIET wettelijk verplicht. Werkgever en werknemer spreken onderling af of er al dan niet een transitievergoeding wordt betaald. Het spreekt voor zich dat het verstandig is een transitievergoeding "op te eisen".

Lees meer

Kantonrechter geeft minder vaak toestemming voor ontslag

Werkgevers krijgen veel minder vaak toestemming van de kantonrechter voor ontslag van een werknemer sinds het nieuwe ontslagrecht. Het nieuwe ontslagrecht is op 1 juli 2015 ingegaan. De ontslagbescherming voor werknemers is hiermee verbeterd.

Lees meer

Ontslag via de kantonrechter in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat de arbeidsovereenkomst ontbonden kan worden als er een redelijke ontslaggrond is. De wet somt op wat een redelijke ontslaggrond is. Ook moet herplaatsing van de werknemer niet mogelijk zijn. In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is het moeilijker voor een werkgever om een werknemer te ontslaan via de kantonrechter. De eerste procedures tonen dit aan.

Lees meer

Extra ontslagvergoeding bovenop transitievergoeding door kantonrechter

Bij de beëindiging van een dienstverband via de kantonrechter kan de kantonrechter 2 soorten vergoedingen toekennen: de transitievergoeding en de extra ontslagvergoeding. De transitievergoeding wordt aan de hand van een formule berekend. De transitievergoeding is de werkgever verschuldigd als de werknemer 2 jaar of langer in dienst is en de werkgever het dienstverband beëindigd.

Lees meer

Maximale transitievergoeding per 2016 naar € 76.000,-

In 2015 stijgen de lonen volgens het CPB (Centraal Planbureau) met zo'n 1,4 procent. Deze loonstijging heeft ook gevolgen voor de maximale transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale transitievergoeding vastgesteld op € 76.000. Momenteel is dit € 75.000.

Lees meer

Transitievergoeding.nl in Het Financieele Dagblad (FD) van 22 augustus 2015 (ingezonden brief)

Het Financieele Dagblad publiceerde op 8 augustus 2015 een artikel "Nederland geeft weer geld uit" en schrijft dat overal tekenen van economisch herstel te zien zijn. Dat is natuurlijk goed nieuws. Een van de "bewijzen" is dat in de zoekmachine Google de term "loonsverhoging" de term "ontslagvergoeding" verdringt als meest gebruikte zoekterm.

Lees meer

Ontslag met wederzijds goedvinden anno 2017

Met de Wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht veranderd. De juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland leggen de nieuwe wet in begrijpelijke taal uit op deze website transitievergoeding.nl.

Lees meer

Ontslag via de kantonrechter in het nieuwe ontslagrecht

In het ontslagrecht volgens de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) zijn inmiddels een aantal ontslagzaken door kantonrechters behandeld. De kantonrechters kunnen verschillend omgaan met ontslagzaken.

Lees meer

Claim uw transitievergoeding met Juristen ArbeidsRecht Nederland

Juristen ArbeidsRecht Nederland is de initiatiefnemer van transitievergoeding.nl. Afgelopen maanden ontvingen wij veel vragen over het ontvangen van een transitievergoeding wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Veel werknemers weten niet hoe deze transitievergoeding uitbetaald moet worden en hoe hoog de transitievergoeding is.

Lees meer

Ik ben 2 jaar ziek en word ontslagen. Heb ik recht op de transitievergoeding?

Ik ben 2 jaar ziek en word ontslagen. Heb ik recht op de transitievergoeding?

Lees meer

Ik word ontslagen zonder transitievergoeding of ontslagvergoeding. Mag dat ?

Mijn werkgever wilt mij ontslaan en heeft een vaststellingsovereenkomst gemaakt zonder transitievergoeding of ontslagvergoeding. Mag dat ?

Lees meer

Transitievergoeding, outplacement en opleiding

Outplacementbureau NextJob is oprichter van transitievergoeding.nl en werd daarom geïnterviewd door “de Gids voor HR Professionals”. Ontslagen werknemers ontvangen vanaf juli 2015 een nieuw soort ontslagvergoeding, de transitievergoeding.

Lees meer

Gratis boek over "Transitievergoeding en Wet werk en zekerheid 2015"

Het onderdeel ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat in op 1 juli 2015. De transitievergoeding wordt verplicht bij ontslag na 2 jaar dienstverband. De transitievergoeding wordt lager dan de huidige kantonrechtersformule.

Lees meer

Nu ontslag óf pas na 1 juli 2015?

Ik heb de berekening gemaakt via uw site, dat ging makkelijk, maar het is mij niet duidelijk of deze berekening betreft ontslag voor 1 juli 2015, of is de berekening voor ontslag na 1 juli 2015?

Lees meer

Kantonrechtersformule i.p.v. transitievergoeding bij Philips en SNS

De transitievergoeding uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat in op 1 juli 2015. In een sociaal plan bij collectief ontslag mogen werkgevers en vakbonden afwijken van de transitievergoeding. In het nieuwe sociaal plan van Philips, dat loopt tot en met eind 2018 wordt de transitievergoeding geen onderdeel.

Lees meer

Welke opleiding kiezen als besteding voor uw transitievergoeding?

U mag uw transitievergoeding besteden voor een opleiding. Belangrijk is dat u de juiste keuze maakt: Past de opleiding bij u en draagt de opleiding ertoe bij dat u een nieuwe baan vindt. Er zijn een groot aantal opleidingsinstituten die een nog groter aantal opleidingen aanbiedt. Veel instituten hebben hun eigen specialismen.

Lees meer

Afspraken in CAO over transitievergoeding 2015

In 2015 gaat de nieuwe wet Werk en Zekerheid in. Deze wet behelst maatregelen over het ontslagrecht waaronder de vergoeding bij ontslag, de zogenaamde transitievergoeding. De wet Werk en Zekerheid maakt het lastiger om in CAO's (Collectieve Arbeids Overeenkomst) afwijkende afspraken te maken. Dit geldt echter niet voor de ontslagvergoeding en/ of transitievergoeding. Daarover kunnen de sociale partners (vakbonden en werkgevers) elke gewenste afspraak maken.

Lees meer

Website Transitievergoeding.nl gelanceerd

De wetgeving rond het ontslagrecht gaat veranderen. Ingangsdatum van dit onderdeel van de Wet Werk & Zekerheid is 1 juli 2015. Ontslagen werknemers ontvangen vanaf juli 2015 een transitievergoeding. Deze is lager dan de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule.

Lees meer

CNV wil gunstigere regeling transitievergoeding

Op detailniveau kunnen onderdelen uit de Wet Werk en Zekerheid (ontslagrecht 2015) nog aangepast worden.

Lees meer

Transitievergoeding: verbetering of verslechtering?

Vanaf juli 2015 ontvangen werknemers een transitievergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding is lager dan de ontslagvergoeding in 2014 die gebaseerd is op de kantonrechtersformule.

Lees meer

Ontslagrecht 2015- Eerste Kamer stemt op 10 juni 2014 over het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel werk en zekerheid plenair behandeld. De transitievergoeding is een belangrijk onderdeel van deze versoepeling van het ontslagrecht dat in 2015 ingaat.

Lees meer

Transitievergoeding stand van zaken juni 2014

De 16 meest gestelde vragen en antwoorden over de transitievergoeding.

Lees meer

55-plussers moeilijk aan nieuw werk

De werkloosheidscijfers over 2013 waren desastreus. Nog nooit zijn er zoveel WW-uitkeringen uitgekeerd. Met name de positie van oudere werknemers is zorgwekkend. Er vallen meer ontslagen onder oudere werknemers en na ontslag vinden zij niet snel een nieuwe baan. De verwachting voor de toekomst is dat deze ontwikkeling doorzet. De vraag is welke invloed het nieuwe ontslagrecht 2015 heeft op deze tendens. Het doel van de versoepeling van het ontslagrecht is dat werknemers sneller doorstromen naar een andere baan.

Lees meer

Ontslagrecht-wetgeving 2015 binnenkort behandeld door Eerste Kamer

Voor de zomer vindt er behandeling plaats in de Eerste Kamer van het Wetsvoorstel werk en zekerheid. De introductie van de transitievergoeding is onderdeel van deze wet. Arbeidsrechtadvocaten die verenigd zijn in VAAN hebben hier een mening over.

Lees meer

Van werk naar werk zo snel mogelijk starten na ontslag

Onderzoek van UWV wijst uit dat de meeste werklozen die vanuit een ww-uitkering weer aan de slag gaan, hun nieuwe baan vinden tussen de twee en zeven maanden na de start van hun WW-uitkering. Dat is ruim voor het bereiken van de maximale uitkeringsduur.

Lees meer

Ontslag-route vanaf 2015 bepaald door individueel of collectief ontslag

De wet werk en zekerheid wordt deze week besproken in de tweede kamer. De wet, die moet ingaan op 1 juli 2015, zou een versoepeling van het ontslagrecht betekenen. Belangrijke wijziging is de introductie van de transitievergoeding bij ontslag en de verplichte ontslagroute via hetzij kantonrechter, hetzij UWV. Ook de WW-duur wordt ingekort.

Lees meer

lagere ontslagvergoeding kleine bedrijven

De wet werk & zekerheid wordt behandeld in de Tweede Kamer. Deze wet introduceert een transitievergoeding in plaats van de reguliere ontslagvergoeding. De transitievergoeding keert bij ontslag een derde maandsalaris per dienstjaar uit in de eerste 10 jaar en een halve maand in de dienstjaren erna met een maximum van 75.000,-.

Lees meer

Versoepelen ontslagrecht niet voor ouderen ?

Klaas Knot van de Nederlandsche Bank verwacht dat de plannen uit het Regeerakkoord voor het versoepelen van het ontslagrecht slecht uitpakken voor oudere werknemers. Dit plan leidt ertoe dat ouderen massaal ontslagen zullen worden en geen nieuwe baan vinden. Hij pleit ervoor de ontslagrecht plannen alleen te laten gelden voor jongere werknemers.

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag vanaf 2015

De Tweede Kamer heeft de Nieuwe Ontslagwet van Minister Asscher in behandeling waarbij de transitievergoeding bij ontslag wordt geïntroduceerd. Deze transitievergoeding is veel lager dan de kantonrechtersformule, die nu wordt gebruikt bij de berekening van een ontslagvergoeding.

Lees meer

Transitievergoeding zou het einde van de kantonrechtersformule betekenen ?

Dit commentaar is afkomstig van de AWVN, een werkgeversvereniging. De achtergrond is als volgt. Eind november/ begin december 2013 zal het wetsvoorstel "Werk en Zekerheid" in de Tweede Kamer worden ingediend door Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer

Een meerderheid van werkgevers tegen versoepelen ontslagrecht en inkorten WW-uitkering

Op maandag 25 maart werd door FD en BNR een onderzoek gepresenteerd over het versoepelen ontslagrecht en inkorten WW duur. TNS Nipo heeft een enquête uitgevoerd onder werkgevers. Veel werkgevers blijken een genuanceerde mening te hebben over het versoepelen van het ontslagrecht en het inkorten van de WW-uitkeringen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de arbeidsmarkt slecht is waardoor werknemers na ontslag moeilijk aan een nieuwe baan komen.

Lees meer

Peiling over het ontzien van ouderen in de ontslagrecht plannen uit het Regeerakkoord

Klaas Knot van de Nederlandsche Bank verkondigde recent dat de ontslagrecht plannen uit het Regeerakkoord niet goed zullen uitpakken voor oudere werknemers. Versoepelen van het ontslagrecht leidt er volgens Knot toe dat ouderen massaal ontslagen worden en geen nieuwe baan vinden.

Lees meer

Discussie over inkorten WW uitkering en versoepeling ontslagrecht wordt vervolgd

Het Regeerakkoord 2013 beschrijft dat werknemers bij ontslag maximaal 24 maanden WW uitkering ontvangen van de Overheid en een transitiebudget van de werkgever. Nu ontvangt men maximaal 38 maanden WW en vaak een ontslagvergoeding ter hoogte van 1 maandsalaris per gewerkt jaar (kantonrechtersformule).

Lees meer

Transitievergoeding veel te laag om goede scholing of outplacement in te kopen ?

De transitievergoeding bij ontslag zou een kwart maandsalaris per dienstjaar worden met een maximum van 4 maanden. Dit moet gebruikt worden voor scholing en begeleiding naar nieuw werk. Als je bijvoorbeeld 4 jaar in dienst bent geweest krijg je een vergoeding om een opleiding te volgen van 1 maand. Dat is net voldoende voor een cursus bij de LOI en daar kun je zeker geen outplacement traject van volgen.

Lees meer

Opinie pagina www.transitiebudget.nl geopend

De ontslagrecht plannen van het kabinet Rutte-Asscher heeft veel commotie veroorzaakt. Als de plannen doorgaan, zou de werknemer bij ontslag in sommige gevallen alleen een transitiebudget ontvangen in plaats van de nu gebruikelijke ontslagvergoeding. In de landelijke en regionale media zijn zeer diverse reactie’s op de ontslagrecht-plannen verschenen.

Lees meer

Transitievergoeding verplicht inzetten voor scholing werkt niet ?

Volgens Wientjes van werkgeversvereniging VNO is de verplichting de transitievergoeding te gebruiken voor scholing niet functioneel. “Dat werknemers bij ontslag een soort voucher krijgen voor scholing werkt niet in de praktijk. Het enige waar dit toe leidt, is dat scholingsinstituten als paddenstoelen uit de grond schieten. Ontslagen werknemers willen gewoon geld.”

Lees meer

Transitiebudget veroorzaakt onoverkomelijke inkomensval

Het omzetten van de huidige ontslagvergoeding in een transitiebudget voor scholing en outplacement zorgt voor een forse inkomensverlaging. Dat betekent dat de inkomenszekerheid van werknemers die tussen twee banen zitten, wegvalt. Stel dat een werknemer van 45 jaar oud met een bruto inkomen van € 40.000,- en een dienstverband van 10 jaar zijn baan kwijtraakt. Deze persoon kan in de huidige situatie een ontslagvergoeding verwachten van 10 maandsalarissen om zijn inkomenstekort aan te vullen. In de toekomst zal hij een transitiebudget ontvangen van 4 maanden, dat hij niet mag gebruiken voor het aanvulling van zijn lagere inkomen. Dit betekent dat mensen die een eigen huis hebben, weinig spaargeld of andere reserves hebben, een enorme inkomensval te verwerken krijgen. Mensen krijgen de tijd niet meer om hun uitgavenpatroon aan te passen.

Lees meer

Mijn werkgever “vergeet” mijn transitievergoeding te betalen. Wat moet ik doen?

Ik ben na 3 jaarcontracten alsnog ontslagen. Ik heb volgens mij recht op een transitievergoeding van minimaal 1 maand. Ik heb mijn eindafrekening wel al ontvangen, maar de transitievergoeding zat er niet bij. Wat moet ik doen om de transitievergoeding te ontvangen?

Lees meer

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u binnen 30 minuten terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2017.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief

Dhr.    Mevr.

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Mail uw vraag

Beoordelingen