Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar in openbare dienst

 

Wanneer bent u ambtenaar?

Elke medewerker die werkzaam is bij een overheidswerkgever (bijvoorbeeld de gemeente), is een ambtenaar. De ambtenaar is door de overheidswerkgever (‘het bevoegd gezag’) aangesteld om in de openbare dienst werkzaam te zijn. Dit heet een dienstbetrekking tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar. Deze ambtenaar moet in staat zijn de betreffende functie goed uit te oefenen.

De Ambtenarenwet omschrijft de openbare dienst als medewerkers die krachtens de aanstelling werkzaam zijn bij de gemeente, de provincie, de waterschappen, het Rijk of een zelfstandig bestuursorgaan (‘openbare lichaam’).

De ambtenaar kan zijn rechten en plichten nalezen in de rechtspositieregeling. De aanstelling en de rechtspositieregeling staan in de akte van aanstelling. Het kan gaan om een aanstelling  in vaste of tijdelijke dienst. Bij een tijdelijke aanstelling moet de reden worden vermeld.  

  

Ambtenaar heeft geen arbeidsovereenkomst

Het arbeidsovereenkomstenrecht uit het burgerlijk wetboek (BW) geldt niet voor de ambtenaar. Wel is de rechtspositieregeling - waaronder de ambtenaar is aangesteld - van toepassing. In de rechtspositieregeling staan de arbeidsvoorwaarden die de overheidswerkgever eenzijdig heeft vastgesteld. Het is van belang de akte van aanstelling goed te bewaren.

  

Ook een privaatrechtelijke stichting kan worden gerekend tot de openbare dienst. Uit de statuten van de stichting moet dan blijken dat een overheidswerkgever feitelijk de zaken van de stichting bepaalt. Veel stichtingen zijn door de overheid in het leven geroepen om een maatschappelijk doel te dienen. Als u voor zo'n stichting werkt, kan het zijn dat u ambtenaar bent.

Direct advies ambtenaar

Bent u ambtenaar? Ontvang direct advies van onze ambtenarenjuristen.

Gratis advies

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen