Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag via kantonrechter 2024

 

Kantonrechter toetst ontslagreden streng: u staat sterk

Als de werkgever u wilt ontslaan vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie, dan moet ontslag via de kantonrechter lopen. De kantonrechter toetst het ontslagverzoek aan de wet. De redenen die de werkgever aanvoert, moeten zwaarwegend zijn, anders zal de kantonrechter ontslag AFWIJZEN en blijft u in dienst.

 

Ontslag wegens persoonlijke redenen of verstoorde arbeidsrelatie via kantonrechter

De werkgever moet elk ontslag -anders dan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid- via de kantonrechter laten lopen. De kantonrechter beoordeelt ook of herplaatsing in een andere functie (al dan niet met scholing) mogelijk is. Ontslagredenen waarvoor de procedure bij de kantonrechter gevolgd moet worden, zijn:

  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • Werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar
  • Regelmatig ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering
  • Andere in de persoon van de werknemer gelegen redenen
  • Een verstoorde arbeidsverhouding
  • Andere omstandigheden die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven

 

Bij combinatie van ontslagredenen: 50% hogere transitievergoeding

Het kan zijn dat 1 ontslagreden niet voldoende reden is voor ontslag, maar meerdere ontslagredenen gecombineerd wel. Bijvoorbeeld de combinatie disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding komt regelmatig voor. Vanwege de dubbele reden keurt de kantonrechter het ontslag goed. Eigenlijk betekent dit dat ‘halve’ ontslagredenen ook worden gebruikt. Als extra compensatie ontvangt u een 50% hogere transitievergoeding. Dit is een sanctie voor de werkgever vanwege het gebrek aan een volledige ontslagreden. Echter, als ook meerdere ontslagredenen niet voldoende onderbouwd kunnen worden door de werkgever, keurt de kantonrechter het ontslag af en blijft u in dienst. Ontslag aanvechten loont. Een jurist kan namens u het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Meer over jurist arbeidsrecht

 

Ontslagprocedure bij de kantonrechter

De procedure bij de kantonrechter start met een verzoekschrift van de werkgever. De behandeling start binnen vier weken. U geeft schriftelijk uw reactie middels een verweerschrift.

 

Rechtszitting

De rechtbank plant een datum voor de zitting. Op de zitting geeft de werkgever een toelichting op het voorgenomen ontslag (verzoekschrift). U krijgt de mogelijkheid om daarop te reageren (zich te verweren). Vervolgens krijgen de werkgever (verzoeker) en u (verweerder) de mogelijkheid om op elkaars standpunten te reageren (hoor- en wederhoor), waarbij de rechter hen vragen stelt. De kantonrechter zal toetsen of de werkgever een geldige ontslagreden en degelijke onderbouwing aanlevert. De kantonrechter kan, eventueel op uw verzoek, oordelen of de werkgever een extra ontslagvergoeding verschuldigd is vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

 

Schikking

Tijdens de rechtszaak kan de rechter of een van de partijen een schikking voorstellen. Deze schikking legt de ontslag-afspraken vast. De rechter geeft de partijen hiervoor de tijd (gedurende de zitting of een termijn na de zitting). Als de partijen eruit komen, is dat een bindende afspraak, die de kantonrechter vastlegt in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dat en ontvangen een kopie.

 

Beschikking door kantonrechter

De rechter doet uitspraak wanneer hij van beide partijen voldoende informatie heeft gekregen en zij niet tot een schikking zijn gekomen. De uitspraak is een schriftelijke beschikking die binnen twee weken na de zitting gereed is. Beide partijen krijgen de beschikking toegestuurd.

 

Extra ontslagvergoeding door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever

Als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter (zelfstandig of op uw verzoek) een extra ontslagvergoeding toekennen. Deze ontslagvergoeding compenseert de werknemer en "straft" de werkgever. Deze ontslagvergoeding komt boven op de transitievergoeding, waar u ook recht op heeft.

 

Wanneer recht op een extra ontslagvergoeding

Voorbeelden van situaties waarin de kantonrechter aan u een extra ontslagvergoeding toekent:

  • Een verstoorde arbeidsrelatie door:

        ○ Laakbaar gedrag van de werkgever,

           bijvoorbeeld door ongewenste seksuele avances of discriminatie.

        ○ Het niet nakomen van verplichtingen door de werkgever,

           bijvoorbeeld geen re-integratie-inzet terwijl de werknemer ziek is.

        ○ Het aanvoeren van een valse ontslaggrond door de werkgever

           om een onwerkbare situatie te scheppen.

 

  • Het arbeidsongeschikt worden van de werknemer door verwijtbaar gebrekkige arbeidsomstandigheden.

 

Kantonrechter bepaalt hoogte van de ontslagvergoeding

De kantonrechter bepaalt de hoogte van de extra ontslagvergoeding. Criteria als loon en lengte van het dienstverband spelen hierbij niet altijd een rol. Sowieso houdt de kantonrechter geen rekening met het feit of het ontslag redelijk is en kijkt hij niet naar de gevolgen ervan voor de werknemer en voorzieningen die de werkgever heeft getroffen om deze gevolgen te ondervangen. Deze zaken zijn verwerkt in de transitievergoeding.

 

Opzegtermijn bij ontslag kantonrechter

Bij ontslag via de kantonrechter is het voor zowel u als de werkgever belangrijk rekening te houden met de opzegtermijn. Wanneer u de opzegtermijn niet in acht neemt, moet u de werkgever een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon over de opzegtermijn. U kunt de rechter vragen deze vergoeding te beperken.

 

Verrekening proceduretijd

Als de kantonrechter het ontslag goedkeurt, is de einddatum de datum waarop de arbeidsovereenkomst bij opzegging zou zijn geëindigd. Daarop wordt de proceduretijd in mindering gebracht, waarbij altijd een minimale opzegtermijn van een maand blijft bestaan. Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, wordt de proceduretijd niet verrekend. Zo wordt voorkomen dat de werkgever van zijn aanpak voordeel geniet.

 

Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, kan de rechter de arbeidsovereenkomst wel op een eerder tijdstip ontbinden. Zo wordt voorkomen dat u van uw aanpak voordeel geniet.

 

Hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter

Zowel werkgever als u kunnen in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Als de werkgever of u in hoger beroep gaat, wordt de uitvoering van de beschikking van de rechter in eerste aanleg voortgezet. Dus als de kantonrechter instemt met het ontslag, dan kan de werkgever die voortzetten, ook al vecht u dit in hoger beroep aan. U moet wachten op de uitkomst van het hoger beroep en dus ook op zoek naar een andere baan. Een ander voorbeeld: als de kantonrechter herstel van de arbeidsovereenkomst bepaalt, dan moet dit worden uitgevoerd, ook al vecht de werkgever dit in hoger beroep aan.

 

Uitkomst hoger beroep ontslag niet akkoord

Wanneer de kantonrechter in hoger beroep oordeelt dat de rechter in eerste aanleg onterecht heeft ingestemd met het ontslag, dan kan hij bepalen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst moet herstellen. Ook moet de werkgever voor de tussenliggende periode voorzieningen treffen, zoals het doorbetalen van loon. Als herstel van de arbeidsovereenkomst volgens de rechter niet reëel is, kan hij besluiten u een extra ontslagvergoeding toe te kennen in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst.

Meer over hoger beroep en cassatie kantonrechter

 

Vaststellingsovereenkomst

Ontslag UWV

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie