Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar procedeert tegen ontslag

 

Ambtenaar moet zelf tegen ontslag in verweer gaan

De ambtenaar die door zijn overheidswerkgever wordt ontslagen, kan in verweer. Elke ambtenaar heeft het recht te procederen, nadat eerst de voorfase is doorlopen.

 

Eerste fase ontslag: ontslagbesluit door overheidswerkgever

Met een ontslagbesluit kan een overheidswerkgever een ambtenaar ontslaan. Voordat de overheidswerkgever een ontslagbesluit neemt, wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld zijn mening te geven. Schriftelijk of mondeling mag de ambtenaar zijn ‘zienswijze’ geven. De overheidswerkgever heeft namelijk de plicht de ambtenaar te horen voordat het ontslagbesluit wordt genomen. In het ontslagbesluit moet de mening van de ambtenaar zijn opgenomen. Vaak houdt de overheidswerkgever ‘voet bij stuk’ en neemt het ontslagbesluit. De ambtenaar is ontslagen.

 

Tweede fase ontslag: bezwaarfase van ambtenaar tegen ontslagbesluit

Tegen het ontslagbesluit kan de ambtenaar binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Eerst moet de ambtenaar bezwaar maken, pas daarna staat de beroepsprocedure bij de rechtbank open. Bezwaar maken houdt in dat de ontslagen ambtenaar verzoekt het ‘primaire ontslagbesluit’ ongedaan te maken. Vervolgens neemt de overheidswerkgever een besluit op dit bezwaar. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

 

Derde fase: beroep tegen ontslag bij de rechtbank

Gaat het ontslagbesluit in de bezwaarfase niet van tafel, dan kan de ambtenaar tegen het besluit op bezwaar bij de rechtbank beroep instellen. Overigens kan de ambtenaar aan zijn overheidswerkgever – bij het indienen van het bezwaarschrift – verzoeken de bezwaarfase over te slaan en direct naar de rechter te gaan. De werkgever kan dit afwijzen.

De ambtenaar moet binnen 6 weken een beroepschrift bij de rechtbank indienen. Dit kost geld (griffierecht). Zowel op de bezwaarfase als op de (hoger) beroepsfase is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. In deze wet staan alle regels over bezwaar en beroep beschreven.

 

Verloop van de beroepsprocedure bij de rechtbank: ambtenaar blijft in dienst of wordt ontslagen

De overheidswerkgever mag zich verweren (verweerschrift) tegen het beroep van de ambtenaar. Daarna volgt een zitting bij de rechter. Voordat de zitting plaatsvindt, mogen beide partijen - tot 10 dagen vóór de zitting - stukken of documenten indienen. De rechter oordeelt of het ontslagbesluit op juiste gronden is genomen. De rechter heeft de bevoegdheid de beslissing van de overheidsrechter op het bezwaarschrift (‘het bestreden besluit’) te vernietigen. Vernietiging betekent dat het besluit op bezwaar niet meer bestaat. De overheidswerkgever moet dan een nieuw besluit op het bezwaar nemen, waarin het oordeel van de rechter moet worden verwerkt: dit kan inhouden dat er geen reden is om de ambtenaar te ontslaan. Het bezwaar van de ambtenaar wordt dan alsnog gegrond (geldig) verklaard. De ambtenaar blijft dus in dienst.

 

Andere besluiten van de rechter

De rechter kan ook zelf een beslissing nemen dat in de plaats treedt van het besluit op bezwaar. Dit heet dat de rechter zelf in de zaak voorziet. Ook is het mogelijk dat het besluit op bezwaar door de rechter wordt vernietigd, maar dat de ‘rechtsgevolgen’ in stand worden gelaten: de ambtenaar blijft ontslagen. Dit gebeurt in een situatie waarin de ambtenaar al ander werk heeft gevonden, en niet meer wilt terugkeren.

 

Gedurende de beroepsprocedure bij rechtbank is ambtenaar ontslagen

Let op: het maken van bezwaar en het instellen van beroep bij de rechtbank, schorst het ontslagbesluit niet. Dit betekent dat de ambtenaar ontslagen blijft, maar niet als de rechter het ontslag later terugdraait. Gedurende de procedure zit de ontslagen ambtenaar zonder salaris. De rechter kan in een aparte (spoed)procedure worden verzocht de overheidswerkgever te verplichten voorlopig (in afwachting van de beslissing op het beroepschrift) het salaris door te betalen.

 

Vierde fase: hogerberoepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep

Als de ontslagen ambtenaar het niet eens is met de beslissing van de rechter, dan kan hij hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. De ambtenaar moet dan sterke argumenten hebben, anders is het niet zinvol deze stap te zetten.

 

Bent u het niet eens met het ontslag door uw werkgever?

Onze ambtenarenjuristen kunnen u adviseren en begeleiden. Schakel ons direct in zodra u dreigt te worden ontslagen. U kunt ons bereiken via 0900-0355 of via direct advies ambtenarenjurist