Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag ambtenaar wegens reorganisatie

Reorganisatie betekent iedere verandering in de structuur, de taken of de omvang van de dienst (werkeenheid, zoals een provincie), waardoor een deel van het personeel zijn baan verliest. Privatisering of verzelfstandiging kan de oorzaak zijn van een reorganisatie.

De overheidswerkgever vermeldt in een reorganisatiebesluit de reden van de reorganisatie en een overzicht van de functies in de oude en nieuwe situatie. Ook een ‘plan van aanpak’ is opgenomen. Ook blijkt uit het reorganisatiebesluit hoe de ondernemingsraad en de vakbonden  over de reorganisatie denken. Daarna wordt elke ambtenaar afzonderlijk over de reorganisatie geïnformeerd (volgt ontslag of niet). Hij krijgt te horen of de functie van de ambtenaar is opgeheven of niet.

 

Herplaatsingsfase voor het vinden van een nieuwe baan

De overheidswerkgever heeft de plicht zoveel mogelijk ambtenaren te herplaatsen in een andere geschikte functie. De ambtenaar wiens functie vervalt, wordt herplaatsingskandidaat gedurende een bepaalde periode (‘re-integratiefase’). Er wordt een re-integratieplan opgesteld inclusief een herplaatsingsonderzoek. De overheidswerkgever moet activiteiten ondernemen om de ambtenaar te herplaatsen in een geschikte functie. Is de ambtenaar het niet eens met een functieaanbod van de overheidswerkgever, dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt, en eventueel beroep bij de rechtbank worden ingesteld.

 

Ontslag als herplaatsing niet slaagt

Als herplaatsing niet lukt, volgt een ‘eervol ontslag’ uit de dienstbetrekking. Het is dan helaas niet mogelijk gebleken de ambtenaar te herplaatsen in een passende functie. Het dienstverband eindigt, maar de ambtenaar kan tegen het ontslagbesluit schriftelijk bezwaar maken en daarna bij de rechtbank beroep instellen.

 

Sociaal plan voor ontslagen ambtenaar

De ontslagen ambtenaar heeft recht op de voorzieningen uit het sociaal statuut of sociaal plan. In het sociaal plan is in elk geval opgenomen dat de ontslagen ambtenaar recht heeft op WW- uitkeringen en de extra maandelijkse uitkering (‘bovenwettelijke regeling’). De bovenwettelijke uitkering komt boven op de WW-uitkering. Meer over WW-uitkering

 

Eenmalige ontslagvergoeding

Een extra financiële vergoeding boven op de WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering, is enkel mogelijk als de overheidswerkgever tegen de regels in heeft gehandeld of op een andere wijze onzorgvuldig of onrechtmatig heeft gehandeld. Een hogere leeftijd van de ontslagen ambtenaar of de inkomensachteruitgang als gevolg van het ontslag, zijn voor de rechter geen reden om van het sociaal plan af te wijken. Dit heeft de hoogste ambtenarenrechter beslist (Centrale Raad van Beroep, 12 maart 2015, TAR 2015/83). Wel kan een ontslagvergoeding boven op de werkloosheidsuitkering onderdeel zijn van een sociaal plan.

 

Bent u ambtenaar en dreigt ontslag? Vraag direct vraag advies aan onze ambenarenjurist of bel 088 2050 899.