Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag ambtenaar wegens ziekte

Als een ambtenaar in vaste dienst ziek wordt, dan heeft de overheidswerkgever de plicht om het loon (‘de bezoldiging’) gedurende 2 jaar door te betalen. Zowel de overheidswerkgever als de ambtenaar hebben de plicht om zich zoveel mogelijk in te spannen om te komen tot (al dan niet gedeeltelijke) werkhervatting. Dit heet re-integratie. De regels over re-integratie zijn vaak in een ‘verzuimprotocol’ opgenomen. Een arbodienst geeft ondersteuning en advies over het ziekteverzuim.

 

Ontslagbescherming tijdens ziekte

Gedurende de 2 jaar loondoorbetaling, mag de ambtenaar niet worden ontslagen. Dit is de ‘ontslagbeschermingstermijn’. De ambtenaar moet wel in vaste dienst zijn. Een ambtenaar met een tijdelijke aanstelling heeft geen recht op deze termijn van 2 jaar.

 

Uitzondering ontslagbescherming tijdens ziekte

De ambtenaar die zich niet aan de re-integratieregels houdt – bijvoorbeeld niet meewerkt aan zijn herstel – kan worden ontslagen ondanks de ontslagbeschermingstermijn. Doorgaans wordt eerst de loonbetaling gestopt. Pas als is gebleken dat deze loonstop niet tot een ander gedrag van de ambtenaar leidt, mag de overheidswerkgever de ontslagprocedure starten. Dit heeft de hoogste ambtenarenrechter beslist (Centrale Raad van Beroep/ CRvB).

In de praktijk gaat het om de volgende situaties:

  1. de ambtenaar werkt niet mee aan zijn herstel door het niet opvolgen of het negeren van de re-integratieregels
  2. de ambtenaar weigert aangeboden passende arbeid te verrichten
  3. de ambtenaar werkt niet mee aan het plan van aanpak
  4. de ambtenaar weigert een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) aan te vragen

 

Ontslag volgt na twee jaar ziekte

De zieke ambtenaar mag na de ziekteperiode alleen worden ontslagen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de ziekteperiode heeft 2 jaar geduurd
  2. binnen een periode van 6 maanden valt geen herstel te verwachten
  3. werkhervatting in de eigen functie, of een andere functie, is niet mogelijk

  

Ontslagprocedure door werkgever

De overheidswerkgever deelt vaak schriftelijk mee dat ontslag wegens langdurige ziekte zal worden verleend. De WIA-aanvraag bij UWV loopt dan vaak al. Daarna neemt de overheidswerkgever een ontslagbesluit waartegen de zieke ambtenaar schriftelijk bezwaar kan maken. Als het ontslagbesluit niet wordt ingetrokken, dan kan daartegen beroep bij de rechtbank worden ingesteld. Als de WIA (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen) wordt toegekend door UWV, ontvangt de ambtenaar een WIA-uitkering na ontslag.

 

Bent u ambtenaar en zit u in een ontslagsituatie vanwege ziekte? Vraag advies aan onze ambenarenjurist of bel 088 2050 899.