Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Zieke werknemer

Ontslag kan alleen als hiervoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing in een andere, passende functie, al dan niet met scholing, niet meer mogelijk is. De WWZ (Wet Werk & Zekerheid) geeft een opsomming van ontslagredenen en koppelt daaraan de verplichte ontslagroute per ontslagreden (UWV of kantonrechter). Voor ontslag van zieke werknemers gelden speciale regels.

 

UWV verplichte ontslagroute na 2 jaar ziekte

UWV wordt de verplichte ontslagroute bij bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen en bij ziekte en verzuim (let op: na 2 jaar ziekte; In de eerste 2 jaar ziekte geldt er ontslagbescherming). De kantonrechter behandelt alle overige ontslagzaken, zoals frequent ziekteverzuim, functieongeschiktheid, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, weigering van werk in verband met gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsrelatie, detentie of illegaliteit. Ontslag is dus NIET mogelijk als niet aan één van de ontslagredenen wordt voldaan. Er zijn wel nog 2 alternatieve "ontslag-mogelijkheden" waarbij werkgever en werknemer er "samen uitkomen":

  • ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst waarin alle afspraken worden vastgelegd zoals de hoogte van de ontslagvergoeding)
  • opzegging met schriftelijke instemming

In beide gevallen heeft de werkgever instemming nodig van de werknemer en zal er dus stevig worden onderhandeld alvorens de werknemer meewerkt. Voor zieke werknemers zijn deze 2 mogelijkheden niet interessant vanwege de sterke ontslagbescherming die een zieke werknemer geniet tijdens de eerste 2 jaar ziekte.

  

Ontslagbescherming zieke werknemer tijdens eerste 2 jaar ziekte

Een zieke (arbeidsongeschikte) werknemer geniet in de eerste 2 jaar ontslagbescherming. Ook bij collectief ontslag mag de boventallige, zieke werknemer niet worden ontslagen. Na twee jaar ziekte mag de werkgever ontslag aanvragen bij UWV, maar pas nadat de werkgever heeft aangetoond dat herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is. Als UWV de werkgever toestemming geeft voor ontslag, zal de werkgever de werknemer een transitievergoeding moeten betalen.

 

Ontslag zieke werknemer via vaststellingsovereenkomst zeer onwaarschijnlijk

Een zieke werknemer zal nooit zijn beschermde positie opgeven door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Als de werknemer dat zou doen, raakt hij niet alleen zijn baan kwijt, maar ook zal UWV een uitkering weigeren vanwege verwijtbaarheid; Werknemer is verwijtbaar aan zijn ontslag omdat hij ermee instemt, terwijl dat niet had gehoeven.

 

Ontslag en zieke werknemer is een zeer complexe materie. Wilt u meer weten?

Vraag Juridisch advies ontslag

Bestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over ontslagrecht 2018

Mail uw vraag

Check GRATIS uw arbeidsovereenkomsten

Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Stuur mij de nieuwsbrief

Werknemer    Werkgever

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen