Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst RVU Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld vaststellingsovereenkomst RVU toont de bepalingen die minimaal opgenomen moeten worden. Wilt u een vaststellingsovereenkomst RVU laten opstellen of controleren, vul onderstaand formulier in of bel onze juristen op 088 20 50 899.

 

Controle of opstellen vaststellingsovereenkomst RVU

Man   Vrouw
 

DE ONDERGETEKENDEN:

[werkgever] gevestigd aan [adres] te [postcode, plaats], hierna te noemen ‘werkgever’. De werkgever wordt vertegenwoordigd door [naam directeur]

en

de heer/mevrouw [naam], wonende aan [adres] te [postcode, plaats], hierna te noemen ‘werknemer’, geboren op [datum].

 

Hierna gezamenlijk te noemen: ‘de partijen’,

 

NEMEN IN AANMERKING DAT:

- De werknemer sinds [startdatum] bij werkgever in dienst is in de functie van [functienaam]. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De overeengekomen arbeidsduur bedraagt [aantal] uur per week, zijnde [percentage] van een voltijds dienstverband;

- De “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” de mogelijkheid biedt tot tijdelijke facilitering van uittredingsregelingen door een werkgever en Cao-partijen zijn op basis van deze Wet een regeling RVU overeengekomen;

- De werknemer heeft aangegeven gebruik te willen maken van de regeling. De werkgever en de werknemer hebben vastgesteld dat werknemer voldoet aan de voorwaarden van de wet en de cao-regeling RVU;

- De werknemer hiervoor het initiatief heeft genomen om te komen tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst tussen partijen op de wijze zoals vastgelegd in en onder de voorwaarden van deze vaststellingsovereenkomst;

- De werknemer in de periode van deelname aan de RVU-regeling geen beroep zal doen op een loon vervangende uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW);

- De werknemer bekend is met de mogelijke financiële gevolgen van de wijziging van de arbeidsovereenkomst, ook met betrekking tot het verlies op eventuele aanspraak op een Werkloosheidsuitkering en met de consequenties voor de beëindiging van de deelneming aan de pensioenregeling en de gevolgen daarvan voor de toekomstige pensioenuitkeringen van de werknemer;

- De werkgever de werknemer heeft geadviseerd om zich voorafgaand aan ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst over de (financiële) gevolgen van de wijziging van de arbeidsovereenkomst te laten adviseren; De werknemer heeft zich laten adviseren (en laten bijstaan) door juridisch / financieel adviseur [naam en kantoorgegevens adviseur];

- De werknemer evenmin als de werkgever een verwijt valt te maken ten aanzien van deelname aan de RVU-regeling. Het betreft een vrijwillige wijziging van de arbeidsovereenkomst.

 

EN KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

 

1. De arbeidsovereenkomst eindigt per [datum] vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (hierna:  ‘de Einddatum’).   

 

2. De werknemer heeft op grond van artikel 7:670b van het Burgerlijk Wetboek (BW) een bedenktijd van twee weken, te rekenen vanaf de dag waarop deze overeenkomst wordt ondertekend. Indien werknemer binnen deze termijn schriftelijk aan de werkgever laat weten dat hij deze overeenkomst wil ontbinden (ongedaan wil maken), vervalt deze overeenkomst geheel. De hier genoemde bedenktijd staat los van de bedenktijd die de werknemer heeft gekregen voorafgaand aan het moment van ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst.

 

3. De werknemer zal vanaf [datum] tot aan de einddatum worden vrijgesteld van werkzaamheden. De werknemer draagt voor de vrijstelling van werkzaamheden zorg voor een correcte overdracht van zijn werkzaamheden. Dit doet hij in goed overleg met zijn direct leidinggevende.

 

4. Per datum vrijstellen van werk zal een eindafrekening worden opgesteld. Het eventuele tegoed aan opgebouwde vakantiedagen dient voor het vrijstellen van werkzaamheden door de werknemer te zijn opgenomen.

 

5. De werknemer ontvangt per datum vrijstellen van werk geen salaris, verlofuren en overige emolumenten meer. In plaats daarvan ontvangt de werknemer maandelijks een RVU-uitkering van bruto € 2.182 (2024) gedurende het aantal volle maanden gelegen tussen datum vrijstellen van werk (ingangsdatum deelname RVU-regeling) en de AOW-gerechtigde leeftijd. Over een gedeelte van een maand wordt de RVU-uitkering naar rato toegekend. De eerste RVU-uitkering zal worden betaald uiterlijk op [datum]. De maandelijkse bruto uitkering over een volle maand is gelijk aan het op het moment van uitkeren genoemde bedrag in artikel 32ba lid 7 Wet op de loonbelasting 1964.

 

6. De werknemer bevestigt dat hij niet gerechtigd is tot enige andere vergoedingen gedurende de vrijstelling van werkzaamheden, in het kader van zijn dienstverband en de beëindiging daarvan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot transitievergoeding en eventuele cao-regelingen, bedrijfsregelingen en/of -toekenningen, tenzij specifiek anders overeengekomen in deze vaststellingsovereenkomst. Voor zover hierop enig recht bestaat, doet werknemer hierbij afstand van deze rechten of aanspraken op grond van de relevante regelingen, toekenningen en/of andere reglementen.

 

7. Per datum vrijstellen van werkzaamheden eindigt de deelname van werknemer aan de pensioenregeling en daarmee samenhangende regelingen. Werkgever zal conform contractuele-, cao- en/of wettelijke verplichtingen de pensioenregeling ten behoeve van Werknemer voldoen en afwikkelen.

8. Per datum vrijstellen van werkzaamheden nemen alle verzekeringen en/of collectieve regelingen waaraan de werknemer uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met de werkgever deelneemt, een einde.

  

9. Indien de arbeidsovereenkomst eerder eindigt dan per [de overeengekomen Einddatum] door een andere reden dan als bedoeld in deze vaststellingsovereenkomst, zoals bijvoorbeeld overlijden, een ontslag op staande voet of ontbinding door de kantonrechter, is de werkgever hetgeen is overeengekomen in deze vaststellingsovereenkomst, met uitzondering van de regeling zoals opgenomen in artikel 12 van deze vaststellingsovereenkomst, niet verschuldigd aan de werknemer/erfgenamen.

  

10. Indien de werknemer voor de [Einddatum] elders in dienst treedt of zich als zelfstandige vestigt, dient hij dit direct aan werkgever te melden. De arbeidsovereenkomst eindigt dan per deze eerdere datum met wederzijds goedvinden. Werknemer kan per die datum niet langer gebruik maken van de RVU-regeling. Van het voorgaande is vrijwilligerswerk waarvoor maximaal een vrijwilligersvergoeding wordt ontvangen als genoemd in artikel 2 lid 6 Wet op de loonbelasting 1964 uitgezonderd.

 

11. Zaken die de werkgever aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld en eventuele overige bedrijfseigendommen die de werknemer anderszins in zijn bezit heeft, dient de werknemer uiterlijk op [datum] in goede staat bij de werkgever in te leveren.

 

12. De werknemer is op grond van de arbeidsovereenkomst gebonden aan de navolgende beperkende bedingen: [voor werkgever specifieke regels/bedingen]. Deze bedingen blijven onverkort van kracht, inclusief de daaraan eventueel gekoppelde boetebedingen.

 

13. Indien de werknemer voor de [Einddatum] overlijdt, zal de werkgever de maandelijkse RVU-uitkering nog 2 maanden betalen aan de wettelijke erfgenaam/erfgenamen van werknemer na het overlijden van de werknemer, evenals enige andere mogelijke nog openstaande betaling(en) uit hoofde van deze overeenkomst onder inhouding van alle wettelijke heffingen op de gebruikelijke tijdstippen.

 

14. De werknemer kan de kosten voor het inhuren van een juridisch en/of financieel adviseur tot maximaal € 950,- excl. BTW bij de werkgever declareren op basis van een door de werknemer ingediende factuur. De factuur wordt op naam van de werknemer gesteld.

 

15. De werknemer verklaart in de aanloop naar het sluiten van deze vaststellingsovereenkomst alle feiten en omstandigheden te hebben vermeld die, naar hij redelijkerwijs weet of kan vermoeden, van invloed kunnen zijn op de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst.

 

16. Partijen zullen ten opzichte van derden geheimhouding betrachten over deze overeenkomst en de gemaakte afspraken. Dit behoudens een eventuele wettelijke verplichting tot openbaarmaking of informatieverstrekking.

17. Alle aanspraken, vorderingen en overige kwesties zijn nagekomen en afgewikkeld zodat, tenzij het uit deze vaststellingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen betreft, partijen over en weer niets meer hebben te vorderen, uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, de wijziging daarvan en/of anderszins, en partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen.

 

18. De bepalingen uit de tijdelijke RVU-regeling zoals opgenomen in de cao [naam CAO] zijn op deze overeenkomst van toepassing.

 

19. Op deze vaststellingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De artikelen 7:900 tot en met 7:906 BW zijn derhalve van toepassing. Werkgever en werknemer doen hierbij, met uitzondering van het ontbindingsrecht als genoemd in artikel 2 van deze overeenkomst, over en weer expliciet afstand van het recht om deze vaststellingsovereenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te (doen) ontbinden dan wel daarvan de nietigheid in te roepen.

 

Aldus overeengekomen op [datum] en in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Voor akkoord werknemer                                          Voor akkoord werkgever

......................                                                             …………….....................

Plaats: ……..                                                             Plaats: …….

Datum: …….                                                             Datum: …….

 

Wilt u een jurist spreken?

Bel 088-20 50 899 en spreek direct een jurist van Juristen Arbeidsrecht Nederland. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie