Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst voorbeeld 2021

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst “voorlegt”, is het essentieel dat u weet welke afspraken erin opgenomen moeten zijn. Elke afspraak vormt een bepaling. Een vaststellingsovereenkomst kent dus enkele bepalingen, die per individuele ontslagsituatie verschillend is. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de ontslagvergoeding of transitievergoeding, de opzegtermijn, vrijgesteld worden van werk terwijl loon doorbetaald wordt, uitbetaling vakantiedagen, etc. Ook moet de juiste omschrijving worden gekozen om het recht op de WW-uitkering veilig te stellen. Zie onderstaand een voorbeeld vaststellingsovereenkomst.

  

 

BEËINDIGINGSOVEREENKOMST DIENSTVERBAND

 

ZOALS GEBRUIKT BIJ EEN ONTSLAG MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN

 

 

1           Gegevens werkgever

 

De werkgever:

Naam:                           ...

Adres:                           ...

                                   ...

 

De werkgever wordt vertegenwoordigd door:

Naam:                           ...

 

2           Gegevens werknemer

 

De werknemer:

Naam:                           ...

Adres:                           ...

Geboortedatum:              ...

Burgerservicenr.:             ...

 

3           Aanleiding

3.1   De werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst van ... uur per week als ... bij de werkgever. Hij verdient daarmee € ... per maand op basis van .. uur. Dit bedrag is exclusief 8% vakantiegeld.

 

3.2   De werkgever neemt het initiatief om het dienstverband met de werknemer te beëindigen. Voor dit initiatief is geen dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:678 BW aanwezig.

 

3.3   De werkgever wil het dienstverband met de werknemer beëindigen, omdat er  tussen werkgever en werknemer verschil van opvatting is ontstaan over de wijze waarop de functie van de werknemer en de daarbij behorende taken dienen te worden uitgevoerd, als gevolg waarvan een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk moet worden geacht, hetgeen volgens beide partijen de één noch de ander valt te verwijten. 

3.4   De werknemer heeft in eerste instantie aangegeven dat hij in dienst wil blijven en hij heeft zijn best gedaan om de arbeidsverhouding te continueren. Beide partijen hebben daarover verschillende keren overlegd en hebben gezocht naar ander passend werk. Gebleken is dat geen passend, ander werk beschikbaar is en dit ook niet binnen een afzienbare periode zal ontstaan. Het resultaat van het overleg is dat werkgever en werknemer allebei geen mogelijkheden meer zien om het dienstverband voort te zetten. Hoe graag de werknemer ook zou willen, de ontstane situatie laat hem geen keuze en hij kan er uiteindelijk begrip voor opbrengen dat de arbeidsverhouding wordt beëindigd. Beide partijen hebben daarom afgesproken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken die zij daarbij maken zijn vastgelegd in deze overeenkomst.

 

4           Afspraken

4.1   De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt op initiatief van werkgever met wederzijds goedvinden beëindigd met ingang van ... Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke opzegtermijn van ... maanden.

 

4.2   Vanaf de ondertekening van deze overeenkomst t/m ... hoeft de werknemer zijn werk niet meer te verrichten.

 

4.3   Aan de werknemer wordt een beëindigingsvergoeding toegekend ter grootte van € ... welke in ... op een door de werknemer aan te geven wijze zal worden voldaan.

 

4.4   Aan de werknemer worden de juridische kosten vergoed tot een bedrag van € ...

 

4.5   De werkgever verzorgt de financiële eindafrekening van het dienstverband, waarvan de werknemer een specificatie ontvangt.

 

4.6   Werknemer en werkgever zijn zich bewust van de verplichtingen voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst en de van toepassing zijnde CAO, welke bedingen onverkort van toepassing blijven.

 

4.7   De werknemer levert bij het einde van het dienstverband alle bedrijfseigendommen in die hij eventueel nog onder zich mocht hebben en ontvangt hiervoor een behoorlijk bewijs.

 

4.8   Werkgever verstrekt daarnaar gevraagd aan werknemer bij het einde van het dienstverband een positief geredigeerd getuigschrift.

 

4.9   De werkgever en werknemer hebben na de financiële eindafrekening niets meer van elkaar te vorderen. Zij verlenen elkaar finale kwijting. Postcontractuele bedingen komen te vervallen.

 

4.10 Na ondertekening kan de werknemer binnen 14 dagen en zonder opgave van redenen alsnog afzien van de overeenkomst (de overeenkomst ontbinden). Dit kan niet als hij in de zes maanden daarvoor al eerder van een beëindigingsovereenkomst heeft afgezien. De werknemer moet schriftelijk aan de werkgever laten weten dat hij van de overeenkomst afziet.

 

5. Ondertekening

Plaats:  ...                                                            Plaats: ...

Datum: ...                                                            Datum: ...

 

 

Handtekening werkgever                                         Handtekening werknemer

 

 

 

 

 

Laat uw vaststellingsovereenkomst gratis controleren:

Man   Vrouw
 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Meer over vaststellingsovereenkomst

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen